Apr 2 – 4, 2025
Kyoto University
Asia/Tokyo timezone
Starts
Ends
Asia/Tokyo
Kyoto University
 • Hiroyuki Fujioka
 • Yoshimasa Hidaka
 • Satoru Hirenzaki *
 • Tetsuo Hyodo
 • Natsumi Ikeno
 • Takatsugu Ishikawa
 • Kenta Itahashi *
 • Daisuke Jido
 • Masakiyo Kitazawa
 • Naoko Nose-Togawa
 • Natsuki Tomida
 • Junko Yamagata-Sekihara
 • * Co-chairpersons