Oct 5 – 7, 2014
Hilton Waikoloa Village
US/Hawaii timezone

Invited speakers

Invited speakers
 • Takashi Abe (Univ. Tokyo)
 • Shigeyoshi Aoyama (Niigata Univ.)
 • William Detmold (MIT)
 • Jozef Dudek (Old Dominion Univ.)
 • Jonathan Engel (Univ. North Carolina)
 • Michael Forbes (Washington State University)
 • Francois Foucart (LBNL)
 • George Fuller (Univ. California San Diego)
 • Stefano Gandolfi I(LANL)
 • Tetsuo Hatsuda (RIKEN)
 • Yoichi Ikeda (RIKEN)
 • Tsunenori Inakura (Chiba Univ.)  
 • Masaaki Kimura (Hokkaido Univ.)
 • Benjamin Lackey (Syracuse Univ.)
 • Huey-Wen Lin (Univ. Washington)
 • Pieter Maris (Iowa State Univ.)
 • Anthony Mezzacappa (Univ. Tennessee)
 • Swagoto Mukherjee (BNL)
 • Keitaro Nagata (KEK)
 • Atsushi Nakamura (Hiroshima Univ.)
 • Akira Ono (Tohoku Univ.)
 • Takaharu Otsuka (Univ. Tokyo)
 • Luke Roberts (Caltech)
 • Nicolas Schunck (LLNL)
 • Masaru Shibata (Kyoto Univ.)
 • Tomoya Takiwaki (NAOJ/RIKEN)
 • Shinya Wanajo (RIKEN)
 • Takeshi Yamazaki (Univ. Tsukuba)