5-7 December 2016
RIKEN
Asia/Tokyo timezone

Contact

Contact
E-mail:
maxi2016 _at_ crab.riken.jp  (Please replace "_at_" with "@")

Scientific Organizing Comitttee:

Local Organizing Comitttee:
- Tatehiro Mihara (Chair)
- Hitoshi Negoro
- Motoko Serino
- Masaru Matusoka
- Nobuyuki Kawai
- Yoshihiro Ueda
- Satoshi Nakahira
- Takanori Sakamoto
- Yohko Tsuboi
- Naoki Isobe
- Kazuo Makishima
- Hiroshi Tsunemi
- Wataru Iwakiri
- Megumi Shidatsu
- Mutsumi Sugizaki