2-4 September 2019
RIKEN Nishina Center
Asia/Tokyo timezone

Session

OEDO collaboration meeting

2 Sep 2019, 09:00
Nishina Bldg., Nishina Hall (RIKEN Nishina Center)

Nishina Bldg., Nishina Hall

RIKEN Nishina Center

2-1, Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan

Presentation Materials

There are no materials yet.
Prof. Susumu Shimoura (CNS, University of Tokyo)
02/09/2019, 09:30
Shin'ichiro MICHIMASA (CNS, Univ. of Tokyo)
02/09/2019, 09:35
Toshiyuki Sumikama (RIKEN Nishina Center)
02/09/2019, 10:05
Kathrin Wimmer (The University of Tokyo) , daisuke suzuki
02/09/2019, 10:35
Dr Kenjiro Miki (Tohoku University)
02/09/2019, 11:05
Nobuaki IMAI (CNS, Univ. of Tokyo)
02/09/2019, 13:00
Masanori Dozono (Center for Nuclear Study, the University of Tokyo)
02/09/2019, 13:30
Dr Jongwon Hwang (Center for Nuclear Study, the University of Tokyo)
02/09/2019, 14:00
Didier Beaumel (IPN Orsay / RIKEN Nishina center)
02/09/2019, 14:30
Nobuaki IMAI (CNS, Univ. of Tokyo)
02/09/2019, 15:20
Naohito Iwasa (Department of Physics, Tohoku University)
02/09/2019, 15:50
daisuke suzuki
02/09/2019, 17:05
02/09/2019, 18:05
Building timetable...