28-30 September 2020
Tokyo Institute of Technology
Asia/Tokyo timezone

Contact (Organizing Committee)

E-mail:
maxi2020_at_crab.riken.jp  (Please replace "_at_" with "@")


Organizing Committee:

- Tatehiro Mihara (Chair)
- Nobuyuki Kawai

- Hitoshi Negoro
- Motoko Serino
- Wataru Iwakiri
- Megumi Shidatsu
- Masaru Matusoka
- Yoshihiro Ueda
- Satoshi Nakahira
- Takanori Sakamoto
- Yohko Tsuboi
- Mutsumi Sugizaki
- Toru Tamagawa
- Yoichi Yatsu