Participant List

63 participants

First Name Last Name Affiliation
Akihisa Kohama RIKEN Nishina Center
Akito Saito Hiroshima University
Akitomo Enokizono Rikkyo University
Alexandre Obertelli CEA Saclay
Daisuke Suzuki Riken Nishina Center
David Steppenbeck RIKEN Nishina Center
Didier Beaumel IPN
He Wang RIKEN Nishina Center
Heiko Scheit TU Darmstadt
Hidetada Baba RIKEN Nishina Center
Hideto Enyo RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science
Hirokazu Kawamura Tohoku University
Hiroshi Suzuki RIKEN Nishina Center, RIKEN
Hiroyoshi SAKURAI RIKEN Nishina Center
Hiroyuki Murakami Riken
Hooi Jin ONG RCNP, Osaka University
Isamu Hisanaga G-tech Corp.
Kanenobu Tanaka RIKEN Nishina center
Kathrin Wimmer University of Tokyo
Kazuko Sugawara-Tanabe RIKEN, Nishina Center
Kazunari Yamada RIKEN Nishina Center
Kazuo Ieki Rikkyo University
Kazuyoshi Kurita Rikkyo University
Ken-ichiro YONEDA RIKEN Nishina Center
Kevin Hahn Ewha Womans University
Masafumi Matsushita CNS, Univ. of Tokyo
Masanori Dozono Center for Nuclear Study, the University of Tokyo
Masayuki Yamagami University of Aizu
Meiko Kurokawa HIAS, Hitotsubashi University
Michiko Sekimoto RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based science
Munetake ICHIMURA RIKEN Nishina Center
Naohito Iwasa Department of Physics, Tohoku University
Naoki FUKUDA RIKEN Nishina Center
Nobuaki Imai CNS
Nori AOI RCNP
Noritaka Shimizu Center for Nuclear Study, the University of Tokyo
Oliver Wieland INFN
Osamu Kamigaito RIKEN Nishina Center
Satoshi TAKEUCHI Tokyo Institute of Technology
Shin'ichiro Michimasa Center for Nuclear Study, Univ of Tokyo.
Shin-ichi SATOH Tokyo Metropolitan Central Library
Shinsuke Ota Center for Nuclear Study, University of Tokyo
Shoko Kanno-Takagi kanagawa prefectural board of Education
Shunji Kitamoto Rikkyo University
Shunji Nishimura RIKEN
Susumu Shimoura Center for Nuclear Study, the University of Tokyo
Takashi SUGIMOTO Japan Synchrotron Radiation Research Institute
Takashi Teranishi Kyushu University
Tokuro Fukui Nuclear Data Center, Japan Atomic Energy Agency
Tomohiro Uesaka RIKEN Nishina Center
Toshio Suzuki Nihon University
Toshiyuki Kubo RIKEN Nishina Center
Toshiyuki Minemura National Cancer Center
Toshiyuki Sumikama RIKEN
Valerii Panin RIKEN, Nishina Center
Yasuhiro Togano Tokyo Institute of Tehnology
Yasushi Watanabe RIKEN
Yasushige Yano RIKEN Nishina Center
Yohei Shimizu RIKEN
Yoshihide HIGURASHI RIKEN
Yoshiyuki YANAGISAWA RIKEN
Yosuke Kondo Tokyo Institute of Technology
Zsolt Fulop MTA Atomki