16-17 February 2023
RIKEN Nishina Center
Asia/Tokyo timezone

Participant List

20 participants

First Name Last Name Affiliation
Akihisa Kohama RIKEN Nishina Center
Daiki Nishimura Tokyo City University
Fumitaka ENDO Tohoku Univ
Hideyuki Sakai RNC
hiroari miyatake IPNS, KEK
Katsuhiko Sato Research Center For Science Systems,JSPS
Kazuki Okada Department of Pure and Applied Physics, Kansai University
Kazuyoshi Kurita Rikkyo University
Kazuyuki Sekizawa Tokyo Tech
Keita Kawata CNS(Univ. of Tokyo)
Kenichi Yoshida Kyoto University
Masaaki Kimura RIKEN Nishina Center
Masaki Sasano
Nobuya Nishimura RIKEN
Shigeru Kubono RIKEN Nishina Center
Sho Fujibayashi Max Planck Institute for Gravitational Physics
Shohei Aoyama Chiba Univeristy, IMIT
Tsunenori INAKURA Tokyo Tech
Yoshihiro Aritomo Kindai University
Yutaka Watanabe KEK WNSC