June 30, 2011 to July 2, 2011
RIBF conference room
Asia/Tokyo timezone

Organizers

E. Ideguchi (CNS)  (co-chair)
N. Aoi (RCNP/RIKEN)  (co-chair)
S. Michimasa (CNS) 
H. Scheit (RIKEN) 
A. Odahara (Osaka) 
T. Koike (Tohoku) 
Y. Utsuno (JAEA) 
T. Nakatsukasa (RIKEN) 
S. Shimoura (CNS) 
T. Motobayashi (RIKEN) 
T. Otsuka (CNS/Tokyo)