Apr 3 – 5, 2008
RIKEN Nishina Center
Asia/Tokyo timezone

Organizing Committee

GAMMA08 Organizing Committee

 • E. Ideguchi (CNS)
 • N. Aoi (RIKEN)
 • S. Michimasa (CNS)
 • H. Scheit (RIKEN)
 • A. Odahara (Osaka)
 • T. Koike (Tohoku)
 • T. Ishii (JAEA)
 • T. Nakatsukasa (RIKEN)
 • S. Shimoura (CNS)
 • T. Motobayashi (RIKEN)
 • T. Otsuka (CNS/Tokyo)