SOC & LOC

Chairs: Y. Terada (Saitama U.) and S. N. Zhang (IHEP)

SOC & LOC:

S. Zhang, S. N. Zhang, F. J. Lu, L. M. Song, J. L. Qu, S. L. Xiong (IHEP)

Y. Terada (Saitama U.), T. Mihara (RIKEN), Y. Fukazawa, H. Takahashi (Hiroshima U.), A. Bamba, H. Odaka (U. Tokyo), N. Kawai (Tokyo Tech), K. Mitsuda, T.Dotani, M. Tsujimoto (ISAS/JAXA)