18-22 October 2021
Matsue, Shimane Prefecture, Japan
Asia/Tokyo timezone

Contribution List

134 / 134
Tomohiro Uesaka (RIKEN Nishina Center) , yuji goto (riken)
18/10/2021, 15:00
Plenary presentations
Plenary Presentation (by invitation only)